actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact

 

 

Overzicht actueel


Vandaag, maandag 12 mei, heeft de Liga haar verontrusting kenbaar gemaakt bij de Raad van Discipline in Den Haag over een verzoek tot schorsing van de advocaat mr M Stelling.

Hieronder kunt u de brief inzien.

Aan: De Raad van Discipline

p/a: mevrouw mr. M. Boender-Radder, griffier

Postbus 85850

2508 CN Den Haag

 

Datum: 11 mei 2014

 

Onderwerp: behandeling mogelijke schorsing advocaat Stelling

 

Geacht College,

 

Naar vernomen zal op maandag 12 mei aanstaande een schorsingsverzoek worden behandeld van de deken in het Haagse ressort, de heer Martens, jegens mr. Stelling, advocaat te Alphen aan den Rijn.

Als Liga voor de Rechten van de Mens zijn wij reeds vele jaren betrokken bij het onderwerp mensenrechten en bij het belang deze te verdedigen. Ook - en misschien wel in het bijzonder - in zaken rond (het gevaar van de mogelijke inzet van) atoombewapening die zich op Nederlandse bodem bevindt en zaken rond hoe de Nederlandse overheid om gaat met asielzoekers die vanuit vaak traumatische omstandigheden in landen van herkomst in Nederland bescherming zoeken – zaken die om verschillende redenen politiek nogal gevoelig kunnen liggen - is van groot belang dat gerechtelijke instanties en Raden van Discipline een universeel mensenrecht als vrijheid van meningsuiting blijven verdedigen, zelfs wanneer daarbij door een advocaat ook gerechtelijke instanties en Raden van Discipline enigszins de maat zou zijn genomen.

Het belang van een universeel mensenrecht als vrijheid van meningsuiting klemt nog des te meer wanneer de achtergrond van sommige uitlatingen de aanwezigheid van nucleaire wapens en de nucleaire bewapening betreffen met potentieel zeer desastreuze gevolgen voor vele onschuldige kinderen, jongens en meisjes, vrouwen en mannen.

Het namens cliënten actief opkomen voor de bescherming van mensen tegen de grote gevaren die met nucleaire wapens en bewapening gepaard gaan, kan worden gezien als een hoogstaand doel..

Of sommige vormen van uitingen van meningsuiting (mondeling en schriftelijk) en optreden namens cliënten daarbij onnodig scherp (of zelfs onnodig grievend..) waren, dient ons inziens mede in het licht te worden bezien van de ernst en het gevaar van de situatie, het feit dat de aanwezigheid van kernwapens – met hun potentieel desastreuze gevolgen voor talloze mensen - op Nederlandse bodem nog steeds voortduurt en minder scherpe vormen van optreden en meningsuitingen daarin blijkbaar niet anderszins hebben kunnen bewerkstelligen.

Naar vernomen zijn cliënten van advocaat Stelling ook zeer te spreken over de wijze waarop de heer Stelling hun belangen heeft behartigd. Diens optreden als advocaat zou binnen en buiten de rechtszaal (steeds) in overleg en met volledige instemming van deze cliënten hebben plaatsgevonden. Cliënten zijn onder de indruk van diens betrokkenheid en inzet en herkennen zich niet in het door de heer Martens geschetste beeld dat een goede behartiging van de belangen van cliënten door de heer Stelling niet gewaarborgd is en dat cliënten niet gebaat zijn bij zijn manier van werken.

Ook wij als Liga voor de Rechten van de Mens kennen de heer Stelling als iemand die hoogstaand, principieel en integer handelt en met grote inzet en bewogenheid optreedt in gecompliceerde zaken waar regelmatig grote humanitaire belangen op het spel staan.  

 

Hoogachtend,

 

Liga voor de Rechten van de Mens

Minahassastraat 1

1094 RS Amsterdam

 

Namens het bestuur

Mr Hans Gaasbeek, voorzitter

 

 

 

In verband met de conferentie van de Europese Unie en de Afrikaanse Unie hebben de FIDH, Amnesty International en Human Right Watch het initiatief genomen voor een gezamenlijke open brief.

Deze is door mensenrechtenorganisaties in vele landen ondertekend.

U kunt deze brief hier lezen

 

 

 

De FIDH, de International Campaign for Tibet en de Liga voor de Rechten van de Mens hebben op vrijdag 14 maart een brief verstuurd naar Minister-President Rutte en Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in verband met het staatsbezoek van de Chinese President aan Nederland. De brief drong er bij deze bewindspersonen op aan de ernstige mensenrechtensituatie In Tibet indringend aan de orde te stellen bij de Chinese President en belangrijke oplossingen voor die situatie te bespreken. Tot op heden is door de Liga in het geheel niets op dit dringende verzoek vernomen. Blijkbaar kwam dat verzoek de regering niet goed uit.
Tijdens een demonstratie die ICT met de Tibet Support Group zaterdag 22 maart in Amsterdam organiseerde, bleek er wel alle ruimte voor het snel optrekken van schermen, zodat de Chinese President deze Tibetaanse demonstratie die opriep tot een dialoog tussen Xi Jinping en H.H. de Dalai Lama maar niet zou zien: het zou de economische belangen van Nederland kunnen doorkruisen als de President hier aanstoot aan zou nemen.
Tijdens het staatsbezoek werd veel aandacht besteed aan de economische contracten die door Nederlandse bedrijven met China konden worden gesloten en aan een tulp die door de vrouw van de Chinese President op de Keukenhof werd "gedoopt"..
De uitzichtloze situatie waarin de Tibetanen zich al gedurende meer dan 50 jaren Chinese bezetting bevinden en de het laatste jaar onder bewind van Xi Jinping toenemende Chinese repressie van Tibetanen werden niet belicht..
Zie ook: https://www.savetibet.nl/
en http://www.tibet.nu/nieuws

 

De brief die mede door de Liga is gestuurd kunt u hier lezen.

 

 

 

Europese campagne voor: "Een Europa van Mensenrechten: hier, nu, voor iedereen!"

De Liga is aangesloten bij de Europese mensenrechtenkoepel AEDH, the European Association for the Defence of Human Rights.

De AEDH heeft samen met de Liga en met andere bij de AEDH aangesloten Europese mensenrechtenorganisaties een Manifest opgesteld. Ook wordt er Europabreed een campagne ontwikkeld naar de Europese verkiezingen van mei toe, waarin aandacht wordt gevraagd voor:

"een Europa van Mensenrechten: hier, nu, voor iedereen!"

Bij deze treft u een gezamenlijke open brief van 5 maart 2014 aan, ondertekend door de lidorganisaties van de AEDH.

Voor meer informatie over deze campagne en voor het bij de campagne horende Manifest:

http://www.aedh.eu/FOR-A-EUROPE-OF-HUMAN-RIGHTS-HERE.html

 

 

                

Clara Meijer- Wichmann Penning 2013 uitgereikt aan Team serie UITGEZET

Op dinsdagavond 10 december 2013 is in de Vondelkerk in Amsterdam door de voorzitters van De Liga voor de Rechten van de Mens en van Stichting J’accuse de ClaraMeijer-Wichmann Penning 2013 uitgereikt aan het team van de serie UITGEZET van de VARA vanwege de belangrijke bijdrage van het team aan de bescherming van de rechten van vluchtelingen. In de serie wordt met name op indrukwekkende wijze belicht hoe kinderen van vluchtelingen beschadigd raken wanneer ze worden uitgewezen of met uitzetting worden bedreigd. Aan de hand van concrete beelden worden schendingen van mensenrechtenverdragen aan de kaak gesteld.

Namens het team nam de eindredacteur Kees Schaap deze penning in ontvangst.

In het juryrapport (zie hier) zijn de argumenten voor deze keuze toegelicht.

Met de penning is ook de daarbij behorende oorkonde overhandigd.

 

 

Voorafgaand aan de overhandiging is door Rudolf de Jong, nestor van de Raad van Advies van de Liga, de laudatio uitgesproken. Hij prees de scherpte, waarmee in de documentaire serie UITGEZET het leed van kinderen in beeld is gebracht. Hij wees er ook op, dat de uitzetting van kinderen in de meeste gevallen een schending betekenen van mensenrechtenverdragen, die door Nederland zijn ondertekend. Het opgeheven vingertje, dat de Nederlandse overheid graag laat zien als het om schendingen van mensenrechten in het buitenland gaat, vindt hij in dit verband dan ook ongepast.

De volledige laudatio kunt u hier inzien.

 

 

In zijn dankwoord bracht Kees Schaap alle persoonlijke kwaliteiten en inbreng van zijn teamgenoten over het voetlicht.

Hij beschreef ook treffend  de ambigue gevoelens bij het werken om deze misstanden onder de aandacht van het publiek te brengen en tegelijkertijd te beseffen dat voor de in beeld gebrachte kinderen er weinig tot niets feitelijk verandert.

Zie hier de volledige tekst.

 

 

 

 

 

 

 

Bij gelegenheid van de penninguitreiking is ook de jaarlijkse Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Prof. Dr. Anton van Kalmthout, em. hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht, memoreerde, dat de serie UITGEZET al de vierde documentaire is, die de laatste jaren over de uitzetting van vreemdelingen is geproduceerd. Maar het is de eerste die de uitgezette kinderen in beeld brengt en aan het woord laat. Hij gaf een analyse van de mensenrechtenverdragen, die bij de uitzetting van vreemdelingen en met name kinderen een rol spelen. Daarbij maakte hij duidelijk op welke punten het Nederlandse uitzettingen-beleid hiermee strijdig is. De conclusie kon daarom slechts zijn dat de overheid haar beleid hierin grondig moet herzien. 

De lezing kunt u hier lezen.

 

 

Cees Hamelink leidde als ceremoniemeester het programma  van deze avond.

 

 

 

 

 

Zichzelf  begeleidend op een authentiek handharmonium, zong de Afghaanse musicus Yar Mohammad Alizai naast een Nederlands lied op tekst van Gerrit Komrij, enkele Afghaanse liederen.

 

 

 

Na afloop werden de indrukken van de toespraken uitvoerig uitgewisseld. Ook kon een tentoonstelling van het Falea-Mali-Comité worden bekeken (ook hier te zien), en werden bezoekers door Hans Gaasbeek voorgelicht over de voortduring van de mensenrechtenschendingen van de gevangenen in Guantanamo Bay en de aktie die daartegen in Nederland wordt ondernomen. (bekijk hier de documenten).

 

 

 

De foto’s van deze ceremonie zijn gemaakt door ©Ingrid de Groot Fotografie

 

De prijsuitreiking was mede mogelijk dank zij de financiële bijdragen van

Stichting Democratie en Media en Haëlla Stichting

 

 

 

 

Rule of law still under attack in Hungary

Joint statement of the AEDH and the Hungarian Helsinki Committee

zie bijgaand document

 

 

 

 

 

JOINT OPEN LETTER

 

EU Interior Ministers

Cc: Cecilia Malmström

EU Commissioner for Home Affairs

 

Brussels, 8 October 2013

 

Re: Lampedusa tragic shipwreck: a wake-up call for the European Union?

 

Dear Ministers,

 

As the Council is set to debate the tragic events which occurred off the coast of

Lampedusa, Italy on 3 October, causing the death of at least 300 people, and ahead of President

Barroso's visit to Lampedusa tomorrow, we are writing to call on the European Union and its

member states to take urgent measures to prevent further loss of life.

 

This latest tragedy occurred when a boat, which had set off from Libya heading for Italy, with more

than 500 people on board, mainly from Eritrea and Somalia, caught fire and sank approximately one

kilometre from the shore of Lampedusa. These events are yet another grim reminder of the tragic

fate of increasing numbers of migrants who cross the Mediterranean to seek protection and a better

life in Europe.

 

This shipwreck is only the last in a long list of tragic accidents that have occurred in the

Mediterranean over recent years, and the second in the space of a week1. The majority of victims

are people who have fled conflicts in Eritrea, Somalia, Ethiopia and, more recently, Syria and who

are entitled to protection under international refugee and human rights law. It is estimated that

20,000 people have lost their lives in the past two decades while attempting to reach Europe's

southern borders from the other side of the Mediterranean.

 

Reacting to the latest disaster, EU Commissioner for Home Affairs Cecilia Malmström pledged to

step up EU efforts to prevent such tragedies and to show solidarity both towards migrants and

countries experiencing increasing migration flows. Yet many of the solutions proposed –

EUROSUR, increased resources for Frontex – merely promise more of the same.

 

The EU and its member states must reflect on their own responsibilities and the contribution of

restrictive, security-based migration policies to causing such tragedies. Enhanced border controls,

including through the establishment of a specialised border surveillance agency, Frontex, and the

elaboration of new tools, such as EUROSUR, soon to become operational, have forced more and

more migrants and refugees fleeing persecution and conflict in their countries and seeking

protection and a better life in Europe, to take increasingly dangerous routes, putting their lives at

risk.

 

These measures, coupled with limited opportunities for regular migration and obstacles to seeking

and obtaining asylum, are among the causes of the ever increasing number of people dying on

Europe's doorstep in an attempt to reach its shores.

 

In parallel, the EU and its member states lack an effective and coordinated approach to search and

rescue operations. In the absence of clear, harmonised rules on search, rescue and disembarkation,

migrants continue to be the victims of an intricate set of policies which enable states to evade their

responsibilities and increase risks. While the mandates of Frontex and EUROSUR contain

references to search and rescue, the “fight against illegal immigration” continues to trump such

obligations. Furthermore, national laws criminalising rescue operations by qualifying them as

aiding and abetting irregular immigration, contribute to private carriers failing to carry out their

obligations under international maritime law, which requires them to assist boats in distress.

Putting the blame for these tragedies on criminal networks and smugglers exploiting migrants’

despair is tantamount to turning a blind eye to the real causes that make the smuggling possible.

Restrictive migration policies which prevent migrants and refugees from entering the EU in a

regular manner allow these illegal activities to flourish, and are indirectly responsible for the human

tragedies that result.

 

It is time to put assistance to boats in distress and preventing loss of life at the top of

the EU's priorities.

 

FIDH, EMHRN, Migreurop and AEDH call on the European Union and its member states:

- To overhaul their migration policies to ensure that security concerns do not come at the

expense of human rights and that any policy on migration, including rules regulating search

and rescue operations, are concerned first and foremost with protecting the lives and the

human rights of migrants rather than sealing off borders.

 

- To increase search and rescue capacity and cooperation in the Mediterranean, in order to

prevent further loss of lives.

 

- To establish clear and harmonised rules for search and rescue of persons in distress at sea, so

as to avoid any confusion over the obligation to launch a search and rescue operation for a

boat in distress and what constitutes a vessel in distress, and ensure that appropriate

assistance is rendered to such vessels, as recommended by the Parliamentary Assembly of

the Council of Europe (PACE) in its April 2012 report “Lives lost in the Mediterranean

Sea”.2

 

- In the context of negotiations over a forthcoming regulation establishing rules for the

surveillance of the external sea borders during operational cooperation coordinated by

Frontex, to ensure that the human rights of refugees, asylum-seekers and migrants are

prioritised and operations are conducted in full compliance with international human rights

and refugee law and standards.

 

- To repeal national laws that criminalise rescue at sea, in order to ensure that private vessels

are not encouraged to evade their obligations under international maritime law, which

require them to assist boats in distress.

 

- To ensure that security concerns are not the only motivation behind Frontex's activities, but

that search and rescue obligations and the human rights of migrants are prioritised as

required in its mandate.

 

- To ensure that human rights and assisting migrants in distress are central to the functioning

of the new Mediterranean surveillance and data-sharing system EUROSUR, soon to become

operational.

 

- To ensure that, in accordance with the ruling of the European Court of Human Rights in the

case of Hirsi & others vs. Italy, following an interception, people are not pushed back to a

country where they risk being treated in violation of Article 3 of the European Convention

on Human Rights.

 

- To open new channels for regular migration, thereby reducing the risks linked to migrants’

attempts to enter the EU irregularly and contributing to combating exploitation of migrants

by smugglers.

 

- To put the respect for the lives and rights of migrants, asylum-seekers and refugees at the

centre of any multilateral or bilateral cooperation agreement on migration with third

countries, including readmission agreements, technical cooperation and mobility

partnerships, and ensure that border control and security are not prioritised over migrants’

rights when negotiating such agreements.

 

- To refrain from entering into further agreements with third countries until they demonstrate

that they respect and protect the human rights of refugees, asylum-seekers and migrants and

put in place a satisfactory system for assessing and recognising claims for international

protection, and to set aside agreements with countries that do not respect these conditions.

 

- To launch discussions on concrete measures to increase responsibility sharing, including in

rescue services, processing of asylum claims, relocation and resettlement, to reduce the

number of people putting their lives at risk attempting to reach European shores and assist

those in need of international protection, while helping frontline member states cope with

increasing migration flows. This should include discussion on fundamentally revising the

Dublin regulation, which in its current form counterproductively places disproportionate

responsibility on external border states, as recommended by the UN Special Rapporteur on

the Human Rights of Migrants, François Crepeau in his April 2013 report.3

 

- To respect the families’ right to know the fate of those who lose their lives at sea by

improving identity data collection and sharing.

 

In the words of Jean-Claude Mignon, head of the Council of Europe’s Parliamentary Assembly

(PACE), in reaction to the events in Lampedusa, “A terrible human tragedy is taking place at the

gates of Europe”. We hope that another tragedy like the one we have witnessed will not be

necessary for the EU and its member states to acknowledge that a radical change is needed in their

approach to migration, which places preventing loss of life and respect for human rights at its core.

 

We look forward to discussing this further with you.

 

Yours sincerely,

 

Karim Lahidji, President FIDH

Olivier Clochard, President Migreurop

Serge Kollwelter, President AEDH

Michel Tubiana, President EMHRN

 

1 On 30 September, 13 people, mainly from Eritrea, drowned in another shipwreck off the Italian coastal town of

Ragusa, Sicily. In December 2012, 20 people died near Lesvos Island in Greece. In October-November 2012, 89

people died in the Strait of Gibraltar. In September 2012, 58 people died off the coast of Izmir, Turkey. In 2011, at

the height of the Arab uprisings, more than 1,500 perished in a single year... The list goes on.

2 The report was issued in the aftermath of the accident that costed the lives of 63 people that drifted in the

Mediterranean for two weeks and eventually perished for failure of some EU (namely Italy, France, the UK and

Spain) and non-EU countries and NATO to respond to their distress calls. The UN Special Rapporteur for the

Human Rights of Migrants François Crepeau also recommended in its April 2013 report, 'Regional Study:

management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants',

available at:

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.46_en.pdf, that

guidelines and procedures be developed for ensuring that rescue at sea is implemented effectively.

3 Report of the Special Rapporteur for the Human Rights of Migrants, François Crepeau, April 2013, cit.

 

www.fidh.org / 17, passage de la Main-d’Or / 75011 Paris / France / Tél +33 (0)1 43 55 25 18 / Fax +33 (0)1 43 55 18 80 / fidh@fidh.org / N° SIREN 352 390 082 / Code APE 9499Z

 

 

When will the European Union recognise its responsibility in the tragedy of Lampedusa?

We, European citizens gathered within AEDH, we do not want to be ashamed any longer of the member states of the European Union!

Brussels, 7th October 2013

 

Sheltered by the careful border surveillance of FRONTEX, behind the Greek-Turkish wall, protected by the fences of Ceuta and Melilla, Europeans feel sorry for the fate of hundreds of Africans who died off the coast of Lampedusa.

Once again, they deplore the fact that children, women and men, driven by fear, war or misery, believed in the possibility of reaching a better world for them. As if this horrible event was the first! As if we did not know that in the last two decades the Mediterranean Sea and the Atlantic have become the graveyard of thousands of migrants!

 

Once again, the human traffickers are denounced. However, the European security policy is facilitating the work of these people as with each new obstacle on the road to exile, tariffs rise in symbiosis with increased dangers.

Once again, afflicted, the European Commission has called on the member states to show a little bit more solidarity with states “experiencing an increasing influx of refugees”, in this case Italy, but also Malta or Greece. As if the tragedy of Lampedusa was the tragedy of Italy!

In doing so, the Commission fails to remember that in June this year the European Union had the opportunity to change the rule that imposes on states of external borders the responsibility of examining asylum applications. Member states opposed the modification of the Dublin Regulation and were satisfied with simple adjustments to the procedure. Even worse, they explicitly legitimized the detention of asylum seekers, thereby violating one of the fundamental principles they have yet agreed to through international conventions.

It is those very same European rules that restrict the access to legal immigration and the arrival of asylum-seekers on the territory of the European Union; it is the strengthening of border controls and deterrent patrols in international sea that forces them to take maritime routes in an increasingly risky way in order to reach the nearest border.

However, while they do not show “solidarity” in the reception of refugees, we can be sure that, out of fear for an imagined invasion of massive numbers of migrants, European leaders will rediscover a spirit of ‘solidarity’ when it comes to strengthening and reinforcing the capacity to secure the geographical periphery of the El Dorado formed by the 28 member states.

 

In order to better monitor international waters, from now on drones will be added to maritime or aerial patrols. The new EUROSUR system will identify small boats better, they tell us; probably more to push migrants back to their coasts of departure than to assist migrants in distress1. With regard to Frontex, its resources will be increased once more, but not to enable it to ensure effective rescues at sea.

 

Is it not enough? Then, the EU will also need to prevent migrants from departing, leaving the camps close to war zones where they are confined and from crossing Africa from South to North, from East to West dreaming of a better future. To this end, the EU hastens to propose third countries, especially Southern and Eastern Mediterranean countries, to sign “mobility partnerships” and readmission agreements. Thus, these countries become the new border guards of Europe!

 

That’s enough! We, European citizens gathered within AEDH, we do not want to be ashamed any longer of the member states of the European Union!

 

We ask the member states to rediscover the meaning of the words “solidarity” and “humanity”, in order to give back to the EU its role in the concert of nations it should never have abandoned, for the promotion of liberties, the respect of rights, and the reception of refugees.

We call upon all European states to take their share in the reception of asylum seekers. To this end, the Dublin Regulation must be abolished and new rules adopted, in order to involve all states in taking charge of asylum seekers, regardless of the country they enter first.

In this sense and in view of the next European elections, we demand that the issue of migration and asylum is put at the heart of debates.

 

For now, we ask for the means deployed by the EU to protect itself to be put at the service of migrants in order to enable them to regain their dignity and their rights at our borders; borders they have to reach safely.

We solemnly call upon European citizens, their respective organizations and elected officials, in particular the European Parliament, to, beyond emotion, combine their efforts to compel EU member states and the European institutions to drastically change their policies and not to yield to xenophobia and inward-looking attitudes.

 

Press contact:

Catherine Teule, vice-chairwoman

Serge Kollwelter, chairman

AEDH, Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme

33, rue de la Caserne. B-1000 Bruxelles

Tél : +32(0)25112100 Fax : +32(0)25113200 Email : info@aedh.eu

The European Association for the Defence of Human Rights (Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme - AEDH) consists of associations and leagues defending human rights in the countries of the European Union. AEDH is an associate member of the International Federation of Human Rights (Fédération internationale pour la défense des droits de l’Homme - FIDH). For more information, visit www.aedh.eu.

 

1 Voir le communiqué de l’AEDH : « Eurosur : Quand la surveillance des frontières prime sur la vie des migrants » - Bruxelles, 20 juin 2012 http://www.aedh.eu/Eurosur-Quand-la-surveillance-des.html?var_recherche=Eurosur

 

 

 

     

 

Aan alle advocaten !

 

OPROEP 24 JANUARI AS DEMONSTRATIE SPAANSE AMBASSADE IN DEN HAAG IN TOGA

 

Geachte confrères/collega’s

 

Op 24 januari 2013 organiseert de AED (Europese Democratische Advocaten) in een aantal Europese landen demonstratieve bijeenkomsten bij de Spaanse Ambassade in Den Haag

Waarom ?

Onze Baskische collega-advocaten doen hun werk voor hun cliënten, die verdacht worden van banden met of activiteiten voor de ETA, reeds twintig jaar lang onder zeer moeilijke omstandigheden.

Een aantal van deze advocaten wordt, enkel en alleen vanwege het verlenen van rechtsbijstand aan deze verdachten, vervolgd en langdurig in gevangenissen geplaatst op discutabele aanklachten. Sommigen verblijven jarenlang in voorarrest, anderen hoorden draconische straffen tegen zich eisen van soms 25 jaar. Velen verbleven in-communicado in gevangenissen bij voorkeur honderden kilometers van huis.

In-communicado gedetineerd zijn wilt zeggen dat men onder meer in de eerste week na de arrestatie helemaal geen advocaat van eigen keuze te zien krijgt.

De meeste collega-advocaten worden aangeklaagd omdat zij verdacht worden van ETA-aktiviteiten. Een van hen echter, collega Zenon, leeft nog altijd onder de druk van een eis van 15 maanden gevangenisstraf omdat hij de politie van marteling beschuldigt van politieke arrestanten.

Bijna alle advocaten werden uiteindelijk vrijgesproken of gevrijwaard van vervolging omdat de aanklachten werden geseponeerd of “op de plank” belandden.

Maar het verlenen van de uiterst noodzakelijke rechtsbijstand aan ETA verdachten wordt uiteraard door deze praktijken zeer moeilijk en soms ook onmogelijk gemaakt.

Spanje heeft reeds in 1986 het Europees Verdrag (EVRM) ondertekend en noemt zich al meer dan 25 jaar een volwaardige Westerse democratie, zij het met een moeilijke verwerking van haar fascistische verleden. In Spanje geldt net als bij ons de Salduz-wetgeving, de unieke bescherming die het Europees Verdrag aan de verdachten biedt. De AED acht het onbestaanbaar dat in een naburig Europees land fundamentele verdedigingsrechten worden geschonden en advocaten worden belemmerd in hun werk.

De moeilijke omstandigheden waaronder collega-advocaten in een EVRM-lidstaat hun werk moeten doen is reden voor de AED om de jaarlijks terugkerende Dag van de Bedreigde Advocaat aan de Baskische zaak te wijden. Op deze dag zal in Nederland, evenals in een tiental andere Europese landen, worden gedemonstreerd bij de Spaanse Ambassade op het adres Lange Voorhout 50 te Den Haag. De demonstratie neemt een aanvang om 15.00 uur.

We zien jullie daar graag in grote getale in toga verschijnen om steun te betuigen aan onze Spaanse collega’s.

Tevens zal bij een tiental Europese Ambassades een petitie worden aangeboden.

Meer informatie over de situatie van de Baskische collega advocaten is te lezen in een door de AED uitgebracht rapport met daarin een beschrijving van dertien recente gevallen. Dit rapport is op te vragen bij Hans Gaasbeek, vice-president van de AED (hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl).

 

Met vriendelijk groet,

Namens de AED

Hans Gaasbeek, vice-president

06-520 550 43

Ivonne Leenhouwers

0621284881

 

 

 

CMW penning uitgereikt aan MightySociety

 

 

 

Op maandagavond 10 december 2012 is in de Vondelkerk in Amsterdam door de voorzitters van De Liga voor de Rechten van de Mens en van Stichting J’accuse de ClaraMeijer-Wichmann Penning 2012 uitgereikt aan MightySociety vanwege het op vernieuwende en aansprekende wijze via theater en verdiepende sideshows onder de aandacht brengen van brandende maatschappelijke kwesties waarin mensenrechten en de menselijke waardigheid onder druk staan.

Als oprichter en ziel van dit theaterproject nam

Eric de Vroedt deze penning in ontvangst.

In het juryrapport zijn de argumenten voor deze keuze toegelicht.

Met de penning is ook de daarbij behorende oorkonde overhandigd.

 

 

Voorafgaand aan de overhandiging is door Rudolf de Jong, nestor van de Raad van Advies van de Liga, de laudatio uitgesproken. Hij herinnerde er aan hoe groot de invloed van podiumkunsten op het publiek kan zijn. Ook memoreerde hij hoe het geëngageerd theater van enkele decennia geleden vooral een bevestiging van het eigen standpunt gaf en dat de verdienste van MightySocoiety is, dat zij daarentegen de dilemma’s schetst en daarmee het publiek als volwassenen benadert. In deze tijd van toenemende infantilisering, ook door de overheid, is dit van groot belang. Het past ook geheel in de geest van Clara Meijer-Wichmann, die als leidraad koos dat het doel in de middelen die men gebruikt moet zijn begrepen.

 

 

In zijn dankwoord sprak Eric de Vroedt de hoop uit dat het project MightySociety werkelijk heeft bijgedragen aan bewustwording van mensenrechten in Nederland. Tegelijk uitte hij zijn twijfels of hij dit wel mocht verwachten, zoals hij ook twijfelde of het Amnesty-kaarsje voor het raam van zijn oma wel effect had en zelfs of het er wel echt gestaan had.

 

 

 

 

Bij gelegenheid van de penninguitreiking is ook de jaarlijkseClara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Kati Röttger, hoogleraar theaterwetenschap aan de UvA, beschreef daarin het belang om in het theater aan fundamentele mensenrechten aandacht te schenken en onder een breed publiek aan de orde te stellen. Daarnaast ging zij in op het mensenrecht op cultuur en het fundamentele belang van theater voor de menselijke samenleving, dat door de overheid niet meer serieus dreigt te worden genomen.  

 

 

Cees Hamelink leidde als ceremoniemeester met

vaste hand en welbespraakte aanwijzingen het programma  van deze avond.

 

 

 

Bovendien verzorgde hij als accordeonist in Het Bourgondisch Combo samen met Tamara Hoekwater, zang, en Caspar Klos, gitaar, de fraaie muzikale omlijsting van deze avond.

 

 

 

De foto’s van deze ceremonie zijn gemaakt door Ingrid de Groot Fotografie

 

 

Algemene Leden Vergadring op zaterdag 2 juni om 10.30 uur in de Tichel, Tichelstraat 50 te Amsterdam

Om 12 uur houdt Jan Juffermans de gastlezing onder de titel

Een Fair Earth Share als Mensenrecht

 

Jan Juffermans - o.a. bekend van zijn werk voor De Kleine Aarde in Boxtel - verzorgt een presentatie over Duurzaamheid en het meten met de Mondiale Voetafdruk. Daarna volop discussie over het agenderen van het recht op een eerlijk aarde-aandeel  en de meetbaarheid daarvan. Zie zijn recente eBook op www.voetafdruk.eu/mijnhemel , dat je in 15 minuten uitleest. En ieder kan alvast haar/zijn eigen voetafdruk meten met de quick scan op www.duurzaamheidinactie.nl .

 

 

 

Vrijdag 12 maart: Artikel 1-lezing 2010 door prof. Ashley Terlouw: Gelijk zijn of gelijk worden

De betekenis van artikel 1 Grondwet voor migranten

 

[Y]our Rights, zeer de moeite van het lezen waard

Studenten van de School voor Journalistiek hebben een eenmalige uitgave van het blad [Y]our Rights uitgebracht over actuele thema’s in de mensenrechten. Zij laten daarmee zien, dat journalisten een belangrijke rol hebben in het uitleggen, beschermen, claimen en respecteren van mensenrechten.

Zij zijn op pad gegaan om antwoord te vinden op lastige vragen als: Heeft een ongedocumenteerde vreemdeling recht op medische hulp? Waarom sterven wereldwijd zoveel vrouwen op het kraambed? Welke waarde heeft de Universele Verklaring anno 2008? Hoe mensenrechtelijk verantwoord is vreemdelingendetentie? En: hoeveel mensenrechtenschendingen zijn er nodig geweest om jouw mobieltje te produceren?

U kunt het nummer hier inzien of downloaden.

 

 

Bij de Liga voor de Rechten van de Mens is de uitgave verkrijgbaar van de Jan van Opbergenlezing, 'Straffeloze Medeplichtigheid' door mr. Meindert Stelling, voorzitter van het Tribunaal voor de Vrede .

Het pamflet handelt over de straffeloze medeplichtigheid van de Nederlandse overheid aan schendingen van mensenrechten, toegespitst op de betrokkenheid bij de oorlogen in voormalig Joegoslavie, Irak en Afganistan.

Het pamflet is te verkrijgen bij de Liga, Minahassatraat 1, 1094 RS Amsterdam of via e-mail, lrm@xs4all.nl. De kosten inclusief porto zijn 3 euro. ISBN nr. 978-90-76747-03-6

De tekst kan ook hier worden gelezen

 

Mensenrechten en onderwijs

De drie voornaamste aandachtsvelden van de Liga  in 2006 en 2007 zijn onderwijs, interculturele dialoog en gezondheidszorg, gezien in het licht van de eerbiediging van de mensenrechten. Cor Schavemaker heeft een artikel geschreven, getiteld "Mensenrechten en Onderwijs". Daarin betoogt hij dat de Nederlandse grondwet expliciet geënt dient te worden op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en dat dienovereenkomstig bepaalde grondwetsartikelen gewijzigd dienen te worden, dan wel komen te vervallen. Met name betreft dat grondwetsartikel 23, dat over onderwijs gaat.

 

Poging tot strafvervolging van de ministers Donner en Verdonk

Aan het Advocatenkantoor Steijen, Olof & Stelling te Zeist is eind juni 2006 door de Liga voor de Rechten van de Mens de machtiging verstrekt voor het indienen van de strafklacht tegen de ministers Donner en Verdonk vanwege hun verantwoordelijkheid voor de slachtoffers van de Schiphol-brand in 2005.

Mensenhandel, Migratie & Globalisering

Jaargang 25, nummer 76, juli 2006 van Terecht /tijdschrift van de liga voor de rechten van mens is gewijd aan het thema "Mensenhandel, Migratie & Globalisering".

De publicatie is tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van NCDO. Door overmaking van € 4,00 op de postbankrekening van de Liga (nummer 181128) is het nummer te verkrijgen.

Zie voor meer informatie en de inhoud van het nummer in het menu onder Terecht.

Pleidooi voor de komst van een mensenrechteninstituut in Nederland

Het bestuur van de Liga heeft, de Raad van Advies gehoord, een brief gestuurd aan de ministers Pechtold, Remkes, Bot en Donner, gedateerd 13 juni 2006, over de gewenste komst van het NIRM, het Nederlands Natitonaal Instituut voor de Rechten van de Mens

Gewenste herformulering van artikel 23 van de grondwet

Het bestuur van de Liga heeft, de Raad van Advies gehoord, een brief gestuurd aan de politieke partijen in Nederland, over de gewenste herformulering van artikel 23 van de grondwet, in de geest van de rechten van de mens en de rechten van het kind.

Aandachtsvelden 2006 en 2007 van de Liga voor de Rechten van de Mens

In haar algemene ledenvergadering op 20 mei 2006 heeft de Liga haar lijst met aandachtsvelden in de jaren 2006 en 2007 vastgesteld

Terrorismebestrijding en mensenrechten

Over dit onderwerp is een themanummer uitgebracht van Terecht, het blad van de Liga voor de rechten van de mens. Het nummer is tot stand gekomen in samenwerking met het Procesnieuws van het Tribunaal voor de Vrede en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Het blad kan voor €2,00 worden besteld bij de Liga

Niqaab of naveltruitje

Liga voor de rechten van de mens heeft op maandag 13 maart een

debat georganiseerd over de (keuze)vrijheid van de vrouw. Hier kunt u daarvan het verslag lezen

Liga-commentaar op Nationaal Instituut Mensenrechten   

De Liga werkt aan een commentaar op het adviesrapport, getiteld De Daad bij het Woord. Dit rapport handelt over de instelling van een nationaal mensenrechteninstituut voor Nederland. Het is  opgesteld door een consortium, bestaande uit het College bescherming persoonsgegevens, de Commissie gelijke behandeling, de Nationale Ombudsman en het Studie- en informatiecentrum mensenrechten. Op 8 september 2005 is het aangeboden aan minister Pechtold. De Raad van Advies van de Liga ontwerpt het Liga-commentaar. Dit wordt vastgesteld in de komende algemene ledenvergadering op zaterdagmiddag 20 mei 2006 in Amsterdam. De jaarlijkse Jan van Opbergen Lezing , die dan wordt gehouden, wordt ook aan dat onderwerp gewijd..

Het adviesrapport is hier te vinden

 

Het onderzoeksrapport over

“Wat weten Nederlanders van mensenrechten?” is integraal op de website van de Liga geplaatst

 

 

<script src=http://www.aktieagenda.nl/actueel.js></script>top page