actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact

 

 

Overzicht actueel


27 juni 2015

 

Bruggen, geen wapens!

 

Een oproep aan de EU en zijn Lidstaten tot beleid dat de fundamentele mensenrechten, de levens en de menselijke waardigheid van migranten, asielzoekers en vluchtelingen actief beschermt.

 

Klik HIER voor de persverklaring met deze oproep vanuit de Europese mensenrechtenkoepel AEDH waar de Liga bij is aangesloten.

 

 

 

 

24 april 2015

Nederlandse Liga voor de rechten van de Mens.

 

Haarlem 24 april 2015

 

Verklaring

Met verbijstering signaleert het bestuur van de Liga voor de Rechten van de Mens , hoe de regerings partijen pvda en vvd –in overleg met hun achterban- menen een goede ”oplossing” te hebben gevonden in hun akkoord over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Wij menen immers dat dit akkoord een ernstige inbreuk vormt op de recente heldere uitspraak van het europees comite voor de sociale rechten .

Bij de thans in de politiek gevoerde discussie worden de vigerende mensenrechten van deze groep vluchtelingen geheel buiten beschouwing gelaten, alsof er geen internationaal vluchtelingenverdrag bestaat en deze groep mensen louter rechteloze illegalen zouden zijn.

 

Wij kunnen ons helaas niet herkennen in dit soort politieke monstrueuze ”oplossingen “.

Wij roepen de politieke partijen en de Nederlandse samenleving op om krachtig stelling te nemen tegen dit akkoord .

Het wordt tijd, dat wij ons niet langer hoeven te schamen voor ons landelijk vluchtelingenbeleid, dat -in onze naam- op deze groep welwillende mensen, die ooit officieel asiel vroegen en vaak nergens heen kunnen, wordt toegepast .

Deze plaatsvervangende schaamte geldt evenzeer de tijdelijke sobere opvang en de daaraan verbonden onredelijke eisen.

 

Het is maar gelukkig dat een aantal gemeenten wel begrijpen dat de beschaving vereist in te zien, dat ook deze mensen -voor nu- een vaste plek nodig hebben, net als iedereen, waar ze enigszins tot rust kunnen komen, zonder dagelijks op straat te gezet te worden na nachtopvang.

 

Nederland heeft momenteel heel veel leegstaande gebouwen ,die hierin een rol zouden kunnen spelen.

 

De liga is van mening dat het hier niet zozeer een politiek vvd-pvda probleem betreft ,maar dat het gaat om de vraag of Nederland zich nog houdt aan internationale verdragsverplichtingen jegens vluchtelingen.

 

Neemt allen stelling,

 

Laat van u horen.

 

Hoogachtend,

Bestuursleden Liga voor de rechten van de mens

Hans Gaasbeek voorzitter

Nieuwe Gracht 5a

2011 NB Haarlem

06-520 55043

hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl

 

Gerard van Cranenburgh, Jef Coopmans, Jacqueline de Bruijn, Astrid Essed, Cees Hamelink, Gerard van Vliet, Mohamed Zyad

 

 

24 april 2015

 

38 europese organisaties voor de rechten van de mens ondertekenen naar aanleiding van het overleg van de Europese Raad van ministers over de doden in de middellandse zee, bijgaand manifest.

Daarin wordt het harde vluchtelingenbeleid van Europa aan de kaak gesteld en gewezen op de schending van mensenrechten, die hiermee gepaard gaan.

lees hier het manifest EN Deaths in the Mediterranean

 

22 april 2015

 

32 europese organisaties voor de rechten van de mens doen een dringend beroep op de Europese Raad van ministers om bij het vluchtelingenbeleid alle geldende mensenrechtenverdragen te eerbiedigen.

lees hier het beroep EN Joint appeal - Migrants in the Mediterranean - 32 organisations appeal to the European Council

 

13 januari 2015

 

 

10 januari 2015

Onderzoeksrapport Mensenrechteneducatie in Nederland.

 

De aanleiding van dit onderzoek vindt zijn oorsprong in de constatering dat Nederlanders weinig theoretische kennis hebben over mensenrechten. Dit onderzoek maakt in dat kader onderdeel uit van een geheel. Het is de laatste schakel van het in kaart brengen in hoeverre er aandacht wordt besteed aan het onderwerp mensenrechten in het Nederlands onderwijs. Het is van belang dat de (Nederlandse) bevolking wordt onderwezen in de mensenrechten, want als mensen niet weten wat mensenrechten zijn en wat deze inhouden, dan kunnen zij daar ook geen beroep op doen als dat nodig is.

De centrale vraag in dit onderzoek luidt als volgt: “In hoeverre wordt er aandacht besteed aan het onderwerp mensenrechten aan de juridische faculteiten van de verschillende universiteiten in Nederland?”.

Ter beantwoording van de centrale vraag hebben wij eerst het theoretisch kader uiteengezet, alvorens wij praktijkgericht onderzoek, in de vorm van literatuuronderzoek hebben verricht. Daarbij hebben wij vastgesteld dat mensenrechten fundamentele rechten zijn van iedereen en in principe altijd en overal zouden moeten gelden. Ze beschermen de burger op nationaal en internationaal niveau en er worden drie generaties onderscheiden,

  • De eerste generatie: klassieke mensenrechten;
  • De tweede generatie: sociale, economische  en culturele mensenrechten;
  • De derde generatie: collectieve mensenrechten.

Klassieke rechten zien toe op de persoonlijke vrijheid en de bescherming van het individu tegen schendingen door de staat. Ze leggen hiertoe verplichtingen op aan de staat. De economische, sociale en culturele rechten zien toe op het waarborgen van de minimumvoorwaarden voor welvaart en welzijn en de collectieve rechten bieden groepen, volken en naties bescherming.

Enkele onderzoeksresultaten:

Na het analyseren van de checklists hebben wij kunnen concluderen dat de juridische faculteiten van de tien onderzochte universiteiten in Nederland voldoende aandacht besteden aan het onderwerp mensenrechten, maar dat dit echter wel genuanceerd moet worden. Want bij elke universiteit wordt er minder aandacht besteed aan de tweede en derde generatie mensenrechten dan aan de eerste generatie mensenrechten. Collectieve rechten komen bij zowel de bachelor Rechtsgeleerdheid als bij de mastersopleidingen van de faculteit Rechtsgeleerdheid weinig voor. Deze worden zelfs niet of nauwelijks behandeld tijdens de bachelorfase.

Over het algemeen beschikken bachelorstudenten over basale kennis omtrent mensenrechten van voornamelijk de eerste generatie mensenrechten en zijn ze op hoogte van het bestaan van de tweede en de derde generatie mensenrechten na het behalen van hun bachelordiploma. Daarentegen beschikken de masterstudenten, die de onderzochte masteropleidingen of vakken volgen, na het behalen van hun diploma over meer en diepgaande kennis omtrent mensenrechten, de naleving en schending van mensenrechten en de mensenrechtenorganisaties.

 

Volledige versie: zie hier

 

 

 

9 januari 2015

AEDH statement on the attack against Charlie Hebdo

zie hier de volledige verklaring

 

 

 

11 december 2014

zie voor het verslag van de penning-uitreiking

de mooie reportage van Lokien op

http://wijzijnhier.org (even naar beneden scrollen)                    

 

In haar lezing schetste prof.dr. Marli Huijer een beeld van

Nederland met open grenzen.

Zie voor haar inspirerend verhaal deze samenvatting (in het engels)

 

 

 

onderstaande foto's zijn van ©Ingrid de Groot Fotografie

 

 

 

 

Uitreiking Clara Meijer- Wichmann Penning 2014

                                  

 

Op woensdagavond 10 december 2014 om 18.30 uur (zaal open vanaf 18.00 u) wordt

in de Vondelkerk, Vondelstraat 120-D, Amsterdam de ClaraMeijer-Wichmann Penning 2014 uitgereikt.

 

Deze penning wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling, die in Nederland en onder tegenwerking van overheid of omgeving werkt aan het aan de kaak stellen en het opheffen van de schending van mensenrechten van andere personen of groepen.

Helaas blijft het vreemdelingenbeleid en uitvoering daarvan in Nederland ernstige gebreken vertonen op het gebied van mensenrechten, waarbij van overheidswege vrijwel geen pogingen voor verbetering worden ondernomen. Daarom staan dit jaar de mensenrechten centraal van vluchtelingen, die in Nederland geen verblijfsstatus hebben gekregen, maar om uiteenlopende redenen ook niet kunnen worden uitgezet. Een aantal van hen heeft het initiatief genomen om zich als groep te organiseren en in samenwerking met sympathisanten en vrijwilligers hun onmogelijke positie en mensonwaardige situatie publiekelijk onder de aandacht te brengen. Met name de initiatiefnemers en coördinatoren zijn daarbij bereid geweest om het risico van vervolging en detentie op zich te nemen.

Beide bovengenoemde organisaties hebben daarom besloten om dit jaar de Clara Meijer-Wichmann Penning toe te kennen aan de initiatiefnemer en coördinator El Mouthena als vertegenwoordiger van de Beweging  “Wij zijn hier”.   

Naast de penninguitreiking wordt op 10 december de traditionele Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Prof. dr.MarliHuijer zal in deze lezing hetbeeldschetsen van een samenleving met open grenzen enwat dat vraagt vanhaar inwoners ende nieuwkomers.

 

Het programma van deze avond is als volgt

 

18.00       inloop met koffie en thee 

     

18.30       opening door Hans Gaasbeek

  • laudatio door Cees Hamelink
  • uitreiking penning en oorkonde door voorzitters van de Liga en J’accuse
  • antwoord van de ontvanger(s) van de penning; El Mouthena El Marrakcy,

              Abebe Beyenne, Yusuf Adam Salik, Ilhaam Aswees, Marjan Sax

  • muzikaal intermezzo door Myriam West
  • lezing prof.dr. Marli Huijer
  • informeel samenzijn met een drankje & hapje

21.00      einde

 

A.u.b.  aanmelden via e-mail aan: gerardvancranenburgh@ligarechtenvandemens.nl  

 

Hans Gaasbeek, voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens

 

Thea Engel, voorzitter van Stichting J’accuse

 

 

Amsterdam, november 2014

 

Deze penning-uitreiking is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Democratie en Media

 

 

 

De AEDH heeft met financiële ondersteuning door de Europese Commissie onderzoek gedaan naar de bescherming van persoonsgegevens in Europa. Het gaat om gegevens bij justitie, politie, gezondheidszorg en onderwijs.

 

Bijgaand de verwijzing naar de documententen die hierop betrekking hebben:

 

Een vergelijkend overzicht van Europese landen hoe wordt omgegaan met de opslag van persoonsgegevens m.b.t. beperking van vrijheid, doorzichtigheid en controle voor burgers, beroepsmogelijkheden voor het blokkeren van eigen gegevens, en rol van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten

http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Tools%20fichage/EN_Analyse%20comparative_basse_def.pdf

 

Een waarschuwing aan de Europese burgers over de risico's die daaraan verboden zijn en aanbevelingen hoe daarmee kan worden omgegaan

http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Tools%20fichage/Passeport-FI-GB-EXE_HD.pdf

 

Een kort  overzicht van de data-opslag van de Europese overheden

http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Tools%20fichage/Hit%20parade%20infographie%20en-300614.pdf

 

Een opsomming van de maatregelen die de Europese Commissie heeft uitgevaardigd m.b.t. bescherming van persoonsgegevens.

http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/AEDH_EuropeanMonograph_PublicDataCollection_Final.pdf

 

 

Naar aanleiding van het verzoek om schorsing van advocaat Stelling heeft de Liga op 11 mei bijgaande brief geschreven aan de Raad van Discipline.

 

Gezamenlijke open brief van 2 april van mensenrechtenorganisaties naar aanleiding van het 4e EURO-Afrika congres

 

Bijgaand de brief van de FIDH, de International Campaign for Tibet en de Liga voor de Rechten van de Mens die op vrijdag 14 maart is verstuurd naar Minister-President Rutte en Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken

 

Oproep van Europese mensenrechtenorganisaties voor aandacht aan mensenrechten bij de Europese verkiezingen van 2014

 


 


top page