actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
Overzicht commentaar

BLOKKADE BAJESBOTEN DD 31-7

WET OF GEWETEN?

 

Inleiding:

Zoals u waarschijnlijk niet via de persmedia gehoord hebt, heeft er afgelopen maandag dd 31-7, een door het Comite ''Stop Deportaties'' georganiseerde blokkadeactie van de Rotterdamse bajesboten plaatsgehad. Deze actie werd mede ondersteund door de belangenbehartigingsvereniging van gedetineerden in Nederland, de EORG [www.eorg.nl]

Demonstranten hebben zich hierbij vastgeketend aan het buitenste hek, dat toegang geeft aan de aldaar werkende bewakers en cipiers, maar eveneeens aan de arrestantenbusjes, die zowel gedetineerden komen afleveren als mensen op komen halen om uitgezet te worden

Eveneens was de bedoeling geweest, over het binnenste hek heen te klimmen, waaraan zich ook een tweede groep, bestaande uit twee mensen, zou vastketenen, maar dat is verhinderd

Hierop kom ik nog terug. Een derde groep ging het terrein zelf op en klom op een van de daar aanwezige daken waar o.a. electriciteitskabels waren bevestigd. Aldaar aangekomen werd een spandoek ontrold met de tekst in de richting van de gedetineerden, om zo adhesie te betuigen met de bajesboot-gedetineerden

 

A Doel protestactie:

Het doel van de protestactie was het op indringende wijze vragen van aandacht voor de inhumane omstandigheden op de bajesboten, EN tegen het feit, dat mensen, wiens enige ''misdrijf'' is de illegale aanwezigheid in Nederland, veelal voor onbepaalde tijd worden gedetineerd onder omstandigheden en een regime, dat veel zwaarder is dan in de reguliere Nederlandse detentiecentra of Huizen van Bewaring. Het zal geen verbazing wekken, dat deze protestactie niet van tevoren is aangekondigd, aangezien het uiteraard verboden is, je aan een gevangenishek vast te ketenen, de toegangsdeur te versperren en op een van de daken van de terrein-verhogingen te klimmen. Ook dient voor iedere protestactie of demonstratie van tevoren toestemming aangevraagd te worden bij de gemeentelijke autoriteiten en door de organisatoren met de politie afspraken gemaakt te worden over het verloop van de protestactie en dient aan ieder politiebevel, mits op redelijke gronden uiteraard, gehoor gegeven te worden

 

B Wet of geweten?

Uiteraard ben ik grotendeels op de hoogte van de afwegingen, die door de diverse deelnemers aan deze protestactie zijn gemaakt inzake het spanningsveld tussen gehoorzaamheid aan de wet en het deelnemen aan een niet-legale protestactie, maar in belang van hun privacy zal ik daar verder niet opingaan. Wel wil ik in dezen namens mijzelf spreken en nadrukkelijk stellen, weliswaar respect te hebben voor de wet, tenzij deze ingaat tegen mijn geweten

En mijn geweten tracht zich te baseren op mijn levensbeschouwelijke overtuiging, die direct samenhangt met de internationale mensenrechten. Dat is mijn vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, die zich uiteraard slechts uit in vreedzaam verzet

In deze tijd zijn er vele vluchtelingen en asielzoekers-belangenbehartigers en Kerken, die mensen herbergen en verder helpen, die volgens de Nederlandse asielwetgeving ''illegaal'' zijn en volgens die wet zouden moeten worden uitgezet. Het is, alsof ik de echo van voorbije tijden hoor, als ik aan de destijds door minister Verdonk gedane uitspraak denk, waarin zij de Nederlandse buren van uitgeprocedeerde asielzoekers ertoe opriep, hen niet aan te moedigen, door te procederen en hen geen ''valse hoop'' te geven, maar tegen hen te zeggen

''U moet netjes en waardig vertrekken''. De wet volgen dus.  Niet voor mij! Niet uit mijn naam!

Ik ben verheugd, dat vele belangenbehartigers asielzoekers en vluchtelingen niet op die wijze de wet volgen.

 

C Inhumane omstandigheden op de Rotterdamse bajesboten:

Echter, alvorens verder in te gaan op het verloop van de actie, wil ik graag nog enige aandacht schenken aan de inhumane omstandigheden op de boot, die bevestigd zijn door het artikel van VN-journalist R van den Griend, die enige tijd aldaar ''undercover'' als bewaker heeft gewerkt

In de eerste plaats zitten er hetzij zes, hetzij vier mensen in een cel, hetgeen nog afgezien van de schending van het recht op privacy, uiteraard aanleiding is voor de nodige spanningen, aangezien de celruimtes relatief klein zijn. Bovendien zijn de sanitaire omstandigheden zeer onaangenaam, aangezien het toilet niet gelijkvloers is, maar enigszins boven de grond en de toiletbezoekers praktisch geen privacy hebben. Luchten is slechts mogelijk in een luchtkooi, die qua constructie reminiscenties opwekt aan de kooien in Guantanamo Bay. Bovendien zijn de luchtruimtes zo klein, dat er van het gangbare ''luchten'' nauwelijks sprake kan zijn. Een ander aspect, dat een schending is van de rechten van de gedetineerden is het feit, dat er geen mogelijkheid is tot recreatie, hetgeen een basisrecht is van gedetineerden en de ingang tot de medische en psycho-sociale zorg zeer moeilijk is, hetgeen is bevestigd door de RSJ [Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming]. Zowel het recht op recreatie als het recht op goede toegang tot de psycho-medische zorg zijn basisrechten van een gedetineerde [zie artikel 49, Penitentiaire Beginselenwet tav het recht op recreatie en artikel 42, Penitentiaire Beginselenwet tav het recht op psycho-medische verzorging. Een ander ernstig aspect is, dat gedetineerden geen gebruik mogen maken van de lift, waardoor invalide gedetineerden geheel afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van hun medegedetineerden voor hun dagelijkse luchtuurtje. Het is in het verleden reeds voorgekomen, dat gedetineerden iedere dag een invaide lotgenoot de trap op en afdroegen, om deze man in staat te stellen om te luchten. Ook voor hem werd qua liftbegruik geen uitzondering gemaakt. Ik acht dit niet alleen inhumaan, maar ten enenmale onacceptabel. Eveneens zijn er klachten over zeer slecht eten en een snelle strafsanctie dmv de isoleercel, met name ookm mbt gevangenen, die tijdens de protestacties tegen de bajesboten via schreeuwen en roepen trachtten, contact te maken. Eveneens is mede door de RSJ bevestigd, dat de gedetineerden moeten slapen op bijna-versleten matrassen, hetgeen bovendien slechts rugklachten kan doen ontstaan of bevorderen. Zo ga je niet met mensen om.

Brandgevaarlijk:

Op deze boten is een overbelasting van de gedetineerdenpopulatie. Had Justitie zelf een maximaal aantal gedetineerden van 720 vastgesteld, op tenminste een boot is er reeds sprake van 750 mensen. Bovendien is ook hier weer sprake van handmatige ontgrendeling bij geval van een calamiteit als brand. Voeg daaraan nog toe het feit, dat er voor de nachtploeg maar sprake is van een mi niem aantal bewakers [ongeveer 16 per nacht] en men kan zich de gevaarlijke situatie voorstellen, mocht daar brand uitbreken.

 

D Hongerstaking:

Het dan ook geen verwondering wekken, dat twee gedetineerden op de bajesboten in hongerstaking zijn gegaan, hetgeen zij in brieven aan de EORG hebben bevestigd

Hun mijns inziens zeer trieste ''slogan'' daarbij was ''Liever dood dan in de bajesboot''.

Het is tevens bekend, dat er gedetineerden zijn, die ondanks de voor hen in het herkomstland eventueel dreigende risico's, liever meewerken aan hun terugkeer, dan nog langer op de bajesboot te moeten zitten. Evenmin is het verbazingwekkend, dat er sprake is van een aanzienlijk aantal zelfmoordpogingen op de boten.

 

E Protestactie, verloop en impact

De afgelopen maanden is er tweemaal sprake geweest van een officieel aangevraagde protestactie tegen de bajesboten, die respectievelijk 28 mei en 25 juni plaatsgehad

26 juni echter, de volgende dag, is er een korte, eveneens onaagekondigde, blokkade geweest van de bajesboten, die ruimschoots het nieuws heeft gehaald.Enkele mensen zijn toen gearresteerd en in de loop van de dag weer vrijgelaten

 

F Verloop actie en mishandelingen:

Zoals reeds gezegd hebben twee demonstranten zich vastgeketend aan het buitenste hek

Een poging, zich eveneens aan het binnenste hek vast te ketenen, werd verijdeld door de in de bajesboten aanwezige oproereenheid. Uiteraard hadden zij het volste recht deze actie te verhinderen, maar hierbij zijn zij op ernstige wijze hun boekje te buiten te gaan door met een groep van zes de aanwezige demonstrant, voor de ogen van pers en de buitenstaande demonstranten, in elkaar te slaan. Vervolgens werd hij, in afwachting van de politie, tijdelijk vastgezet door deze bewakingseenheid, die hem vervolgens opnieuw in elkaar sloeg, waardoor hij een grote bloeduitstorting op zijn schouders had. Ondanks hun wettelijke verplichting daartoe heeft de politie, na zijn officiele arrestatie en overbrenging naar bureau Marconiplein te Rotterdam, geen zorg gedragen voor medische verzorging. Eveneens weigerde de politie, die vingerafdrukken wilde hebben van de arrestanten, de ijzeren buizen [waarmee zij vastgeketend gezeten hadden] te verwijderen door een speciaal daartoe bestemde organisatie, de Bratra te laten komen, maar heeft de Brandweer bij tenminste een protestdeelnemer gedreigd met een ongekoelde slijptol de ijzeren buis te verwijderen. Achteraf echter bleek, dat er toch een gekoelde slijptol was gebruikt.

Protestactie op het terreindak:

Nadat de actie ruim een kwartier bezig was arriveerde de politie, na gebeld te zijn door de binnenbewaking op de boten. Er werden een aantal arrestaties verricht, met name van de mensen, die weigerden, zich van het hek los te ketenen. Het hek werd door de brandweer, na enig overleg met de politie, opengeknipt. Het was min of meer hilarisch, dat vervolgens voor iedere binnenkomende auto het hek handmatig moest worden geopend, aangezien de automatische hekfunctie was uitgeschakeld. Ook de op het terreindak aanwezige mensen werden verwijderd.

De actie was echter nog niet afgelopen, zoals de autoriteiten dachten en hoopten, aangezien op het terreindak een van de demonstranten zich had vastgeketend rond de electriciteitskabel

Uitetaard was dit gebeurd zonder enig risico voor de op de boot aanwezige mensen en hemzelf

Doordat het echter niet mogelijk was, hem zonder meer los te knipppen, moest er een electricien, die hierin was gespecialiseerd, gehaald worden, hetgeen nog enige vertraging opleverde

Al met al is de protestactie om zes uur 's morgens begonnen en heeft deze tot negen uur geduurd, ongeveer anderhalf uur langer dan de vorige keer.

 

G Reactie gedetineerden bajesboten:

Hetgeen mij het meeste voldoening heeft gegeven is het feit, dat de gedetineerden van de bajesboten zich van de actie bewust zijn geweest. Zoals reeds gezegd, begon de vorige, illegale blokkadeactie om zes uur en eindigde ongeveer om half acht. Wij hebben toen wel de pers gehaald, maar de doelgroep waar het om ging, de gedetineerden, hebben er weinig tot niets van gemerkt. Deze keer echter merkten zij het wel degelijk [er werden leuzen geroepen door een megafoon] en reageerden zij door gebonk en geroep. Moedig van hen, wanneer je je realiseert, dat het hen waarschijnlijk zeer onaangename represailles oplevert

 

Epiloog:

Illegaliteit actie:

Gemeten naar de wijze, waarop deze gedetineerden behandeld worden en het zeer agressieve gedrag van de oproereenheid tav een van de demonstranten, acht ik deze illegale actie alleszins verdedigbaar, met name ook omdat ik humanitaire principes belangrijker acht dan door regeringsautoriteiten opgelegde wetten en regels. De groep, waarmee wij de protestactie hebben verricht, was niet zo groot [maximaal 20 mensen], maar wel zeer vastberaden en principieel

Mijn bewondering voor diegenen, die de moed hadden, zich te laten vastketenen en zich te laten arresteren door de politie. Het grappige is, dat journalisten mij soms weleens vragen, wat ik er nu van vind, dat er zo [relatief] weinig mensen aanwezig zijn. Ik antwoord dan met de woorden, die eens door de door mij zeer bewonderde Mahatma Gandhi zijn uitgesproken: ''Waarheid blijft waarheid, ongeacht het aantal mensen, dat erin gelooft''. [Vrij naar zijn uitspraak].

Astrid Essed

 

Links tav blokkadeactie

http://www.indymedia.nl/nl/2006/07/37902.shtml

Tav mishandeling een van de demonstranten door de oproerpolitie cq ordedienst bajesboten

Zie voor foto en verslag geheel onderin de volgende link

http://www.indymedia.nl/nl/2006/07/38016.shtml



top page