actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
leden werkgroepen raadvanadvies kantoor bestuur

De Liga voor de Rechten van de Mens is een volledig rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging. Zij is bij notariële acte op 14 april 1982 opgericht, waarbij Pieter Glebbeek, Jacob Hubert Smeets en Ernst Eduard Stern als comparanten optraden. Vóór deze datum, in de jaren zeventig, bestond de Liga reeds als vereniging in minder geformaliseeerde zin. De Liga heeft een Huishoudelijk Reglement. Dat is vastgesteld op 29 april 1992 en herzien in juni 1993.
De statutaire standplaats van de Liga is Amsterdam. Adresgegevens van de Liga zijn:
Minahassastraat 1
1094 RS AMSTERDAM
Tel./ Fax: +31 (0)20 6384567
E-mail: lrm@xs4all.nl
Website: www.ligarechtenvandemens.nl
Rekeningnummer INGbank: NL48 INGB 0000 1811 28
Dossiernummer Kamer van Koophandel Amsterdam: 40533529.
RSIN: 807090396
De geldmiddelen van de Liga bestaan uit contributies van leden, eventuele baten, erfstellingen, legaten en schenkingen. Als niet-gouvermentele organisatie (NGO) zoekt de Liga geen financiële steun bij overheden.

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt geen vacatiegeld.
Het bestuur ontvangt alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Financieel verslag 2020 t/m 2021 zie hier

Financieel verslag 2017 t/m 2020 zie hier

Financieel verslag 2016 zie hier

De Liga voor de Rechten van de Mens is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Incidentele giften kunnen onder voorwaarden als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

Voor ANBI’s geldt sinds 1 januari 2008 dat periodieke giften volledig aftrekbaar zijn. Dat is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • U moet de schenking vastleggen bij de notaris;

  • U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;

  • U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;

  • Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;

  • U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoongebonden aftrekpost op te geven.

Indien uw jaarlijkse schenking € 150,- of meer bedraagt, neemt De Liga voor de Rechten van de Mens de procedure en de kosten van de notariële vastlegging voor haar rekening. Onderaan op deze pagina staat een rechtstreekse link naar een volmacht die u hiervoor kunt invullen.

Daarna hoeft u nog slechts de schenking op uw belastingaangifte als periodieke gift op te voeren.

Periodiek schenken? Dat kan via deze link