actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 

De Liga voor de Rechten van de Mens bevindt zich binnen het geheel van mensenrechtenorganisaties. Een eerste blik op dit geheel is te verkrijgen via de website mensenrechten.boogolinks.nl

De Liga voor de Rechten van de Mens is aangesloten bij:

Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH)
Association Européenne de défense des droits de l’Homme (FIDH-AE)
Breed Mensenrechten Overleg (BMO)
Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN)

De Liga wil haar werkzaamheden zo veel mogelijk afstemmen op of samenwerken met de volgende mensenrechtenorganisaties:

Human Rights Watch (HRW)
Amnesty International Nederland
Human Rights Internet (HRI)
-  J’ accuse
-  Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM)
-  Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
-  Human Rights Education Associates (HREA)
-  Platform Mensenrechten Educatie (MRE)
-  Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)
-  International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO)
-  Johannes Wier Stichting
-  Defence for Children International Nederland (DCIN)
-  Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK)
-  Participating Refugees in Europe (PRIE)
-  Autonoom Centrum (AC)
-  Buro Jansen & Janssen
-  Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO)
-  Amsterdam International Law Clinic
-  Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen / Steunpunt Vluchtelingen (ASKV/SV)
-  De Fabel van de illegaal
-  Transnational Institute Drugs & Democracy (TNI)


Fédération Internationale des Droits de l’Homme
www.fidh.org
De Internationale Federatie voor de Rechten van de Mens (FIDH), opgericht in 1922, beoogt slachtoffers van schendingen van mensenrechten te beschermen, deze schendingen te voorkomen en hen te vervolgen die voor de schendingen verantwoordelijk zijn. De FIDH publiceert regelmatig rapporten over alle landen waar schendingen voorkomen. Daarnaast geeft zij een weekbulletin uit met berichten uit veel landen.
De FIDH is vertegenwoordigd bij de VN, UNESCO en de Raad van Europa. Zij houdt kantoor in Parijs
(17, Passage de la Main d’Or,
75011 Paris;
t. 0033-1-43525518;
f. 00 33-143551880;
e. fidh@fidh.org).
Doorgaans komt de FIDH eens in de twee jaar bijeen in een congres. Daar bepalen de aangesloten Liga’s het federatiebeleid.
De Nederlandse Liga voor de Rechten van de Mens is aangesloten bij de FIDH.
Contactpersoon is Ruth Hopkins
(t. 0624481724; e. ruth.hopkins@wanadoo.nl ).

top page

Association Européenne de défense des droits de l’Homme www.fidh-ae.org
Twintig Europese Liga’s, aangesloten bij de Internationale Federatie voor de Rechten van de Mens (FIDH), hebben zich verenigd tot een Europese associatie, teneinde gezamenlijk in de Europese Unie op te komen voor de mensenrechten (FIDH-AE).
De associatie is gevestigd in Brussel
(303 Chaussée D'Alsemberg,
1190 Bruxelles;
t. +32(0)22096384,
f. +32(0)22096380.
Ook de Nederlandse Liga is lid van de associatie. Contactpersoon is Ruth Hopkins (t. 0624481724; e. ruth.hopkins@wanadoo.nl ).

top page

Breed Mensenrechten Overleg
Het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) is een samenwerkingsverband van niet-gouvermentele mensenrechtenorganisaties in Nederland met als leden: Amnesty International- Nederland, CLAT-Nederland, Commissie Justitia et Pax, HIVOS, Defence for Children International-Nederland, Humanistisch Overleg Mensenrechten, Liga voor de Rechten van de Mens, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Novib, Young Women’s Christian Association; met als waarnemers:Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV-CMR), European Centre for Conflict Prevention, en Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM).
Secretaris van het BMO is Jan de Vries
( P.O. Box 114,
3500 AC Utrecht,
The Netherlands,
tel.: +31 30 233 40 27;
fax: +31 30 236 71 04;
email: j.devries@hom.nl ).
Vertegenwoordiger van de Liga in het BMO is Tom Boekman (t. 06 40292041; e. tombo42@freeler.nl ).
Naar aanleiding van het gesprek van het BMO met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, dr. R. Bot, op 11 mei 2004, heft het BMO deze minister een brief geschreven, gedateerd 28 juni 2004.

top page

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties
www.nvvn.nl
Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) is een niet-gouvermentele organisatie (NGO). Zij probeert de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak tot internationale samenwerking en de vestiging van een internationale rechtsorde. Hiertoe worden verschillende soorten activiteiten georganiseerd en wordt het kwartaalblad VN Forum uitgegeven. De Liga voor de Rechten van de Mens is lid van de NVVN. Contactpersoon is dr. Ernst Stern (t.020-612097).
In juli 2004 is de NVVN toegetreden tot Nederlands NGO Platform voor het Internationaal Strafhof (NLICC). Dit is een los samenwerkingsverband van Nederlandse NGO’s die zich inzetten voor een goede werking van het in 1998 in Rome opgerichte Internationaal Strafhof, waarvan het Statuut op 1 juli 2002 in werking is getreden. De NLICC is in januari 2004 opgericht als pendant van het internationale platform, dat sinds 1995 bestaat en dat de naam draagt NGO Coalition for the International Criminal Court (CICC).

top page

Human Rights Watch
www.hrw.org
Human Rights Watch (HRW) is de grootse mensenrechten organisatie met een zetel in de VN. HRW doet onderzoek naar schendingen van mensenrechten in alle regio’s van de wereld. Het zwaartepunt van haar werk zijn onderwerpen zoals: buitengerechtelijke terechtstellingen, het  "verdwijnen" van mensen, folter, politieke arrestaties, discriminatie, onrechtvaardige rechtbankprocessen en schending van de vrijheid van mening, van vereniging en van religie.

top page

Amnesty International NEDERLAND
www.amnesty.nl
Amnesty International streeft naar een wereld, waarin iedereen alle rechten van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens geniet. Amnesty komt op voor de rechten op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, op vrijheid van meningsuiting en op vrijwaring van discriminatie.

top page

Human Rights Internet
www.hri.ca

Human Rights Internet (HRI), founded in 1976, is a leader in the exchange of information within the worldwide human rights community. Launched in the United States, HRI has its headquarters in Ottawa, Canada. From Ottawa, HRI communicates by phone, fax, mail and the Internet with more than 5000 organizations and individuals around the world working for the advancement of human rights
The Mission Statementof HRI reads as follows: HRI is dedicated to the empowerment of human rights activists and organizations, and to the education of governmental and intergovernmental agencies and officials and other actors in the public and private sphere, on human rights issues and the role of civil society.

top page

J’accuse
www.j-accuse.nl
Begin 1969 werd in Amsterdam het comite J'accuse opgericht. De naam was uiteraard ontleend aan de gelijknamige publicatie waarmee Emile Zola (1840 - 1902) zeventig jaar eerder het wereldgeweten wakker riep ten gunste van de Franse officier Dreyfus. De joodse kapitein was het slachtoffer geworden van een door antisemitische motieven gedreven rechtbank.
Dat racisme, discriminatie, onderdrukking van mensenrechten, rechtsverkrachting, ondanks Zola's hartenkreet de wereld voor een belangrijk deel zijn blijven regeren - ook nadat de Tweede Wereldoorlog er de allerellendigste gevolgen van had getoond - is een duidelijke zaak.
Het comité J’accuse werd gesticht om de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei niet te laten verworden tot een obligate overheidsgebeurtenis, maar om die dag via een "alternatieve" herdenking aan te grijpen als een moment van gewetensonderzoek over de talloze vormen van onderdrukking en racisme, die grote delen van de wereld nog steeds kenmerken. De strijd van diegenen die elk jaar op de 4e mei worden herdacht is niet afgelopen, nog steeds worden op verscheidene plaatsen in de wereld de mensenrechten geschonden, en het protest van het verzet uit de jaren 1940-1945 geldt ook nu nog.
De oorsprong ligt bij de samenwerkende leden van organisaties als het Comité Zuid-Afrika, Angola Comité, comité Vrij Griekenland, Democratie voor Spanje, Comité Waakzaamheid, Pax Christi, ASVA, Hervormde Jeugdraad en politieke jongerenorganisaties. De eerste 4 mei-bijeenkomst werd zo'n succes dat men besloot het comité om te zetten in een stichting en van de 4 mei-bijeenkomsten een traditie te maken. Daarnaast liet J'accuse van zich horen als daar reden toe was. In de loop van de jaren werkten mensen uit vele actiegroepen en organisaties samen in de stichting, en werden ook bijeenkomsten samen met andere groepen georganiseerd.
Vanaf 2003 werkt J’accuse het kader van de jaarlijkse viering van 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, samen met de Liga voor de Rechten van de Mens, in het bijzonder bij de nominatie van kandidaten voor de jaarlijkse toekenning van de Clara Meijer-Wigmann Penning.Hoe nu verder… Na twintig jaar bijeenkomsten koos J'accuse voor een andere werkwijze. Er zijn 46 korte videofilms gemaakt waarin journalisten mensen met belangwekkende ideeën interviewden. Deze films werden uitgezonden door de RVU en AT5. Sinds 1997 wil J'accuse gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die er inmiddels zijn, zoals het Internet. In het archief van J’accuse bevinden zich transscripties van een aantal van deze interviews.

top page

Humanistisch Overleg Mensenrechten
www.hom.nl
Het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) is opgericht in 1981 door drie humanistische organisaties: het Humanistisch Verbond, Humanitas en Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking). Sinds 1992 is het HOM een zelfstandige stichting. Het HOM is een Nederlandse niet-gouvernementele organisatie die een bijdrage levert aan de realisering van de rechten van de mens. Het HOM doet dit vanuit de concepten van universaliteit, ondeelbaarheid en onderlinge samenhang van internationaal erkende mensenrechten. Het HOM sluit aan bij de actuele gedachtevorming over de belangrijke rol van mensenrechten in structurele armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. De visie van het HOM is dat het ontwikkelen van instrumenten om resultaten te meten, bijdraagt aan de toetsing van de implementatie van mensenrechten en dus aan de effectiviteit ervan. Het HOM werkt vanuit de invalshoek van het humanisme als maatschappelijke stroming. Het doel van het HOM is om namens en vanuit de humanistische beweging op te komen voor mensenrechten in het algemeen en voor een actief mensenrechtenbeleid in Nederland en Europa in het bijzonder.

top page

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
www.njcm.nl
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensen-rechten (NJCM) is één van de belangrijkste organisaties die actief zijn op het gebied van de mensenrechten in Nederland. Het NJCM is in 1974 opgericht als de Nederlandse sectie van de International Commission of Jurists (ICJ).

De ICJ is een niet-gouvernementele organisatie, gevestigd in Genève, waaraan 75 nationale secties en geaffilieerde organisaties zijn verbonden die onafhankelijk opereren. De ICJ heeft consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties, bij de UNESCO, bij de Raad van Europa en bij de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid. De ICJ staat los van enige politieke partij of stroming, en ziet het als haar voornaamste taak wereldwijd op te komen voor de rechtsstaat en de naleving van de rechten van de mens. Voor haar werk ontving de ICJ de eerste "European Human Rights Prize" (1980), de "Wateler Peace Prize" (1984), de "Erasmus Prijs" (1989) en de "United Nations Human Rights Prize" (1993).

top page

Human Rights Education Associates
www.hrea.org
Human Rights Education Associates (HREA) is an international non-governmental organisation that supports human rights learning; the training of activists and professionals; the development of educational materials and programming; and community-building through on-line technologies. HREA is dedicated to quality education and training to promote understanding, attitudes and actions to protect human rights, and to foster the development of peaceable, free and just communities. HREA works with individuals, non-governmental organisations, inter-governmental organisations and governments interested in implementing human rights education programmes.

top page

Platform Mensenrechten Educatie
www.cmo.nl
Onderwijs moet volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de mensenrechtenverdragen het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle volken en alle rasgemeenschappen, etnische en godsdienstige groeperingen bevorderen en het werk van de VN voor de handhaving van de vrede steunen. Mensenrechteneducatie richt zich daarom niet alleen op kinderen, maar ook op volwassenen. Veel aandacht gaat daarbij naar de beroepsvelden politiek, politie, defensie en onderwijs. Als vervolg op de grote Mensenrechtenconferentie van de Verenigde Naties in 1993 in Wenen riep de VN in 1995 het Decennium voor Mensenrechteneducatie uit.
Om in Nederland een bijdrage te leveren aan dit VN-Decennium heeft een aantal organisaties in 1997 het Platform Mensenrechten Educatie (MRE) opgericht. Het Platform MRE wil: mensenrechteneducatie in algemene zin stimuleren; activiteiten op het terrein van mensenrechteneducatie afstemmen; overlap en duplicatie in materialen tegengaan; een wegwijzerfunctie vervullen. Het Platform MRE wil niet zelf materiaal ontwikkelen, maar eraan bijdragen dat er voor verschillende groepen op alle niveaus goed en actueel menrenrechteneducatie-materiaal beschikbaar is. Het Platform MRE wil mensenrechteneducatie vooral een structurele plaats in het reguliere onderwijs geven. In de Nederlandse curricula en kerndoelen komen de mensenrechten namelijk nauwelijks - en zeker niet expliciet - voor. Tegelijkertijd zijn er talloze instellingen actief die goed en zeer bruikbaar mensenrechteneducatie-materiaal hebben ontwikkeld, maar die het onderwijsveld op een of andere manier niet bereiken of er niet goed op aansluiten.

top page

Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten
www.law.uu.nl/sim

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) is op 29 september 1981 opgericht. De toen geformuleerde doelstelling luidt als volgt: 'De Stichting stelt zich ten doel studies te verrichten of te doen verrichten over, informatie te verzamelen en door te geven omtrent, en in het algemeen belangstelling te wekken voor de bevordering en bescherming van de rechten van de mens, nationaal zowel als internationaal. Zij zal zich in dit verband bijzonder oriënteren op het verband tussen de mensenrechtenproblematiek enerzijds en de ontwikkelingssamenwerking anderzijds.'
Het SIM werd gedurende de eerste vier jaar van zijn bestaan gefinancierd uit gelden beschikbaar gesteld door het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Toen het in 1985 onder de vleugels kwam van de Universiteit Utrecht, bleef de doelstelling ongewijzigd. Op 25 januari 1992 besloot het College van Bestuur, op voordracht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, tot erkenning van het SIM als onderzoeksinstituut van de Universiteit Utrecht.
Op 29 mei 1995 besloot de Erkenningscommissie Onderzoekscholen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) over te gaan tot erkenning van een landelijke onderzoekschool op het gebied van de rechten van de mens. DeOnderzoekschool Rechten van de Mensis erkend voor een periode van vijf jaar. In 2000 is hererkenning toegewezen voor de periode 2000-2005. Het SIM vormt één van de onderzoekskernen binnen de Onderzoekschool Rechten van de Mens.

top page

International Federation of Health and Human Rights Organisations
www.ifhhro.org

The International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO) was established as a network of organisations with similar human rights agenda’s, upon an initiative of the Johannes Wier Foundation (the Netherlands) and Physicians for Human Rights (USA) in 1989. A Statement of Principles was formulated in 1990. The organisation has ‘affiliated’ and ‘observer’ organisations; in 1996 the organisation was transformed into a federation.
IFHHRO promotes international cooperation for protection and promotion of health related human rights.
IFHHRO mobilises medical expertise in the investigation of human rights violations and it organises protection of health workers seeking the promotion of human rights.
IFHHRO pursues these goals through advocacy, fact-finding missions, research and publications, education and the organisations of special ‘programmes and activities.
IFHHRO aims to:
  monitor human rights violations in area's of conflict;
  develop health and human rights education for health professionals;
  motivate medical associations domestically and abroad to take an active interest in human rights;
  attack the problem of impunity and its relation to the mental health of victims of human rights violations;
  protect physicians at risk due to their human rights activities;
  help with the dilemma that medical professionals face when their professional and legal obligations are in conflict
  fight domestic human rights issues;
  develop, evaluate and follow-up missions and other activities;
  organise international conferences under the auspices of network.

top page

Johannes Wier Stichting
www.johannes-wier.nl

De Johannes Wier Stichting is een mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, tandartsen, verpleegkundigen en paramedici.
De stichting houdt zich bezig met de relatie tussen gezondheidszorg en mensenrechten. Het centrale aandachtspunt is de specifieke verantwoordelijkheid van alle gezondheidswerkers voor de mensenrechten.
Naast andere mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International heeft de Johannes Wier Stichting een specifieke plaats. Nog altijd vinden mensenrechtenschendingen plaats, waarbij in een aantal gevallen medische aspecten een rol spelen. Ook kan het voorkomen dat gezondheidswerkers direct betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, zowel in de rol van dader als van slachtoffer. In de praktijk blijkt dat beroepsorganisaties van artsen of verpleegkundigen niet of onvoldoende aandacht geven aan deze betrokkenheid.
Door het zelf doen van onderzoek, maar ook door het beschikbaar stellen van expertise bij het onderzoek naar schendingen van mensenrechten levert de Johannes Wier Stichting een bijdrage aan het openbaar maken en bestrijden van schendingen. Daarnaast geeft zij steun aan gezondheidswerkers die door hun inzet voor het respecteren van de mensenrechten in de problemen komen. Tot slot is ook mensenrechteneducatie een kernactiviteit van de stichting.
De Johannes Wier Stichting is opgericht in 1986. Zij maakt deel uit van de International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO). De stichting is voor het functioneren afhankelijk van donaties en subsidies.

top page

Defence for Children International Nederland
www.defenceforchildren.nl

Defence for Children International Nederland is onderdeel van een internationale onafhankelijke organisatie met 42 internationale secties in alle werelddelen die wereldwijd opkomt voor rechten van kinderen. Door onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en rechtshulp verdedigt Defence for Children International Nederland de rechten van kinderen en stelt schendingen daarvan aan de kaak. Leidraad van het werk van Defence for Children International Nederland is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Defence for Children International Nederland houdt zich in het bijzonder bezig met de kernthema’s: voorlichting over kinderrechten in het algemeen, vreemdelingenbeleid en kinderrechten, mishandeling en uitbuiting van kinderen en kinderen in conflict met de wet (kinderstrafrecht, kinderen in gevangenissen, herstelrecht, rechtshulp).

top page

Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling / RAAK
www.stopkindermishandeling.nl
In december 1998 promoveerde Jan Willems aan de Universiteit van Maastricht op het proefschrift Wie zal de opvoeders opvoeden?
In dit proefschrift wordt aan de hand van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (onder meer) de te weinig effectieve aanpak van kindermishandeling aan de kaak gesteld. Over dit proefschrift werd op 20 oktober 1999 een studiedag georganiseerd (een verslag daarvan is opgenomen in het Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, juni 2000). Aan deze studiedag werkten onder meer prof. mr. J. Doek, prof. dr. H. Baartman en prof. dr. A. van Dantzig mee. Deze laatste stelde de vraag waarom er politiek en maatschappelijk zo weinig aandacht was voor de aanpak van kindermishandeling. Een vergelijking trekkend met de vrouwenemancipatie en de homobeweging zocht Van Dantzig het antwoord in de richting van het ontbreken van enige buitenparlementaire actie voor de uitbanning van kindermishandeling. "Iedereen is tegen en toch gebeurt er te weinig." Defence for Children Internationa Nederlandl heeft begin 2000 het initiatief genomen voor een bijeenkomst om deze thematiek te bespreken. Hier is de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) uit voortgekomen die wil trachten een stimulans te geven aan de maatschappelijke en politieke discussie over en actie voor de aanpak van kindermishandeling.

top page

Participating Refugees in Europe
Participating Refugees in Europe (PRIE), is een stichting die sinds 2002 werkt aan het opzetten van een vereniging van asielzoekers. De stichting functioneert als een werkgroep van Liga voor de Rechten van de Mens. Zij is gehuisvest in de Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam. Tel. 020-4687025 / 4687026. Fax: 020-4687028. E-mail: Stichting-PRIE@zonnet.nl

top page

Autonoom Centrum (AC)
Het Autonoom Centrum (AC)
is een samenwerkingsverband van mensen die vanuit hun inspiratie en overtuiging een maatschappij die zij wenselijk achten, vormgeven. Dit betekent ook aktief verzet tegen hetgeen die wenselijke wereld blokkeert. Belangrijk voor het AC zijn begrippen als 'de wereld is van iedereen', vrijheid en individuele ontplooiing, begrensd door verantwoordelijkheid ten opzichte van de groep, zowel in het klein (AC-kollektief) als in het groot (maatschappij). Veelvormigheid, verschillen en konfrontaties ziet het AC als positief tegenover meer van hetzelfde.
www.xs4all.nl/~ac

top page

Buro Jansen & Jansen
Buro Jansen & Jansen is een onderzoeksbureau dat politie en inlichtingendiensten kritisch volgt, en daar gevraagd of ongevraagd een mening over geeft. Een journalistenkollektief dat publiceert over uitbreiding van bevoegdheden en repressieve wetgeving, in de media, in eigen uitgaven, op internet. Soms een steungroep voor mensen die ongewild gevolgd of vervolgd worden. Een vraagbaak voor politici, journalisten en andere onderzoekers. En meestal een combinatie van dit al.
www.xs4all.nl/~respub

top page

Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO)
NCDO wil dat meer mensen in Nederland betrokken raken bij internationale samenwerking. NCDO doet dat onder andere door middel van campagnes en het financieren van debatten, exposities en documentaires. NCDO ondersteunt daarnaast mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden.
http://www.ncdo.nl

top page

Amsterdam International Law Clinic
The Amsterdam International Law Clinic offers legal services to law firms, governmental or non-governmental organisations and companies. Law students, who are in their final year, advise on public international law, European Union Law, the law of international organisations, private international law, international criminal law and international tax law under supervision of the ACIL staff.
www.jur.uva.nl/ailc

top page

Amsterdam International Law Clinic
Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen / Steunpunt Vluchtelingen (ASKV/SV)
www.askvsv.dds.nl

top page

De Fabel van de illegaal
De Fabel is een radicaal-linkse basisorganisatie. Wij streven naar een vrij-socialistische en feministische samenleving, zonder racisme, nationalisme of fascisme. Dat kan alleen via een fundamentele omwenteling van de sociale en bezitsverhoudingen op wereldschaal. Internationale solidariteit staat daarom centraal.
www.defabel.nl

top page

Transnational Institute Drugs & Democracy (TNI)
Dat kan alleen viantel
On 16-17 April 2003, high officials and ministers of UN member states will gather in Vienna to evaluate progress made with regard to the goals and targets set out at the United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem (UNGASS) in 1998. The UNGASS was a lost opportunity to evaluate the effectiveness of the global drug control regime. In stead of an open-minded re-assessment, the event recycled unrealistic pledges. The year 2008 was set as a target date for "eliminating or reducing significantly the illicit cultivation of the coca bush, the cannabis plant and the opium poppy" and to achieve "significant and measurable results in the field of demand reduction".
The upcoming mid-term review in April 2004 is meant to evaluate "progress achieved and obstacles encountered"with regard to the goals for 2008 agreed to in the Political Declaration. The review provides the first opportunity since UNGASS to re-assess and adjust the current international drugs policy framework. It could provide a new opportunity to achieve a genuine evaluation and to break the impasse in the UN drugs debate. www.tni.org/drugs
De omwenteling van de sociale en bezitsverhoudingen op wereldschaal. Internationale solidariteit staat daarom centraal.


top page