2013 Team serie UITGEZET

CMW penning uitgereikt aan Team serie UITGEZET

Op dinsdagavond 10 december 2013 is in de Vondelkerk in Amsterdam door de voorzitters van De Liga voor de Rechten van de Mens en van Stichting J’accuse de ClaraMeijer-Wichmann Penning 2013 uitgereikt aan het team van de serie UITGEZET van de VARA vanwege de belangrijke bijdrage van het team aan de bescherming van de rechten van vluchtelingen. In de serie wordt met name op indrukwekkende wijze belicht hoe kinderen van vluchtelingen beschadigd raken wanneer ze worden uitgewezen of met uitzetting worden bedreigd. Aan de hand van concrete beelden worden schendingen van mensenrechtenverdragen aan de kaak gesteld.

Namens het team nam de eindredacteur Kees Schaap deze penning in ontvangst.

In het juryrapport zijn de argumenten voor deze keuze toegelicht.

Met de penning is ook de daarbij behorende oorkonde overhandigd.

Voorafgaand aan de overhandiging is door Rudolf de Jong, nestor van de Raad van Advies van de Liga, de laudatio uitgesproken. Hij prees de scherpte, waarmee in de documentaire serie UITGEZET het leed van kinderen in beeld is gebracht. Hij wees er ook op, dat de uitzetting van kinderen in de meeste gevallen een schending betekenen van mensenrechtenverdragen, die door Nederland zijn ondertekend. Het opgeheven vingertje, dat de Nederlandse overheid graag laat zien als het om schendingen van mensenrechten in het buitenland gaat, vindt hij in dit verband dan ook ongepast.

De volledige laudatio kunt u hier inzien.

In zijn dankwoord bracht Kees Schaap alle persoonlijke kwaliteiten en inbreng van zijn teamgenoten over het voetlicht. Hij beschreef ook treffend de ambigue gevoelens bij het werken om deze misstanden onder de aandacht van het publiek te brengen en tegelijkertijd te beseffen dat voor de in beeld gebrachte kinderen er weinig tot niets feitelijk verandert. Zie hier de volledige tekst.

Bij gelegenheid van de penninguitreiking is ook de jaarlijkse Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Prof. Dr. Anton van Kalmthout, em. hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht, memoreerde, dat de serie UITGEZET al de vierde documentaire is, die de laatste jaren over de uitzetting van vreemdelingen is geproduceerd. Maar het is de eerste die de uitgezette kinderen in beeld brengt en aan het woord laat. Hij gaf een analyse van de mensenrechtenverdragen, die bij de uitzetting van vreemdelingen en met name kinderen een rol spelen. Daarbij maakte hij duidelijk op welke punten het Nederlandse uitzettingen-beleid hiermee strijdig is. De conclusie kon daarom slechts zijn dat de overheid haar beleid hierin grondig moet herzien. De lezing kunt u hier lezen.

Cees Hamelink leidde als ceremoniemeester het programma van deze avond.

Zichzelf begeleidend op een authentiek handharmonium, zong de Afghaanse musicus Yar Mohammad Alizai naast een Nederlands lied op tekst van Gerrit Komrij, enkele Afghaanse liederen.

Na afloop werden de indrukken van de toespraken uitvoerig uitgewisseld. Ook kon een tentoonstelling van het Falea-Mali-Comité worden bekeken (ook hier te zien), en werden bezoekers door Hans Gaasbeek voorgelicht over de voortduring van de mensenrechtenschendingen van de gevangenen in Guantanamo Bay en de aktie die daartegen in Nederland wordt ondernomen. (bekijk hier de documenten).

De foto’s van deze ceremonie zijn gemaakt door ©Ingrid de Groot Fotografie